EMDR – Kind & Jeugd

U heeft hulp gevraagd omdat uw kind emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen heeft. Die klachten lijken samen te hangen met één of meer traumatische ervaringen, zoals een ongeluk, een brand, een aanranding, pesterijen of iets anders naars. Wetenschappers denken dat herinneringen aan deze ingrijpende gebeurtenis(sen) niet goed zijn opgeslagen in het geheugen. Gelukkig is daar iets aan te doen. Met een effectieve behandelmethode: EMDR (Eye MovementDesensitization and Reprocessing). Als de herinneringen beter zijn opgeslagen, zullen ook de problemen waarvoor uw kind hier komt verminderen of verdwijnen.

EMDR bij kinderen en adolescenten
Ook kinderen en adolescenten maken schokkende gebeurtenissen mee. Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen waardoor kinderen en adolescenten beschadigd kunnen raken. Gelukkig verwerkt een groot deel van de kinderen, die iets heel ergs meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht, zonder inschakeling van hulpverlening door de ouders of verzorgers. Bij anderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen).

Óf zich problemen ontwikkelen en zo ja, welke, wanneer en hoe lang ze blijven bestaan hangt af van meerdere factoren. Van de volgende factoren weten we dat ze een rol spelen:

de aard van de gebeurtenis(sen)
hoe het kind functioneerde vóór de gebeurtenis(sen)
het temperament van het kind
de vaardigheden van het kind om met moeilijkheden om te gaan
de vaardigheden van ouders/gezinsleden om met moeilijkheden om te gaan
de reacties van de ouders / gezinsleden op de gebeurtenis(sen)
de reacties van het kind op de gebeurtenis en hoe de ouders daarmee omgaan
Mogelijke reacties in verschillende ontwikkelingsfasen

Er is dus geen direct verband tussen de aard van de gebeurtenis(sen) en te verwachten reacties van het kind daarop. Ook de leeftijd van het kind op het moment dat het de gebeurtenis(sen) meemaakt, is een factor van betekenis. Kinderen laten verschillende reactievormen zien op verschillende leeftijden. Zie hieronder voor een overzicht van mogelijke kenmerkende reacties in verschillende ontwikkelingsfasen.

Peuters en kleuters
cognitieve verwarring
angstig hechtgedrag
(separatie)angsten
regressief gedrag
posttraumatisch spel
agressief of destructief gedrag

Basisschoolleeftijd
verminderde schoolprestaties
afgenomen concentratie
agressieve of angstige fantasieën
onterechte schuldgevoelens
bezorgdheid over veiligheid
bezorgdheid om anderen

Pubers en adolescenten
problemen op school
schaamte voor gevoel van kwetsbaarheid
schaamte voor afhankelijkheid van ouders
radicale gedragsveranderingen
gevaarlijk gedrag
neiging om gebeurtenis in gedrag te herhalen
toename conflicten met ouders
alcohol- en/of drugsmisbruik
destructieve en agressieve fantasieën
angst om controle te verliezen over deze fantasieën
beperkt toekomstperspectief

Wanneer EMDR
EMDR komt in aanmerking wanneer het kind of de adolescent kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

Indien u hulp vraagt voor uw zoon of dochter, zal de behandelaar waarmee u in contact komt bepalen op grond van zorgvuldige diagnostiek of EMDR voor uw kind in aanmerking komt.

Kosten, vergoeding en aanmelding
Met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts van het CJG, medisch specialist (zoals kinderarts) of van de gemeente wordt EMDR vergoed. Ook zonder verwijzing is op eigen kosten behandeling middels EMDR mogelijk. Aanmelden voor EMDR kan hier.

Folders over EMDR
Voor ouders / verzorgers
Voor kinderen: ‘met je ogen bewegen tot het weg is’
Voor jongeren: ‘even opnieuw saven’

EMDR in beeld
In onderstaande filmpjes ziet u hoe een EMDR behandeling in zijn werk gaat. Deze filmpjes zijn gemaakt door de Vereniging EMDR Nederland. Via YouTube worden de filmpjes op deze pagina getoond.

Hier kunt u zien hoe EMDR in zijn werk gaat bij een 8-12 jarige

Hier kunt u zien hoe EMDR in zijn werk gaat bij een 12-18- jarige:

EMDR bij kinderen op het NOS Jeugdjournaal 23 november 2014:


Top